این سوالات در فارسی.

برای انتخاب زبان های دیگر، لطفا یک زبان را انتخاب کنید:

Admin بیش از یک مجموعه سوالات را برای شما اختصاص داده است.

لطفا یک نظرسنجی را برای پر کردن انتخاب کنید:

 • 1. آیا سیگار می کشی؟

  بله
  نه
 • 2. چقدر شما ورزش میکنید؟

  بله
  نه
 • 3. آیا مصرف داروهای تجویزی دارید؟

  بله
  نه
 • 4. یا تو تتو دارید؟

  بله
  نه